Hengitystuki ry

Lausunnot:

Lausunto YKn vammaisyleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelmasta 2020-2023

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskeva kuulemistilaisuus 6.11.2020

Kirjallinen lausunto

Hengityslaitepotilaat ry

Hengityslaitepotilaat ry kiittää kutsusta kansallisen toimintaohjelman luonnosta koskevaan kuulemistilaisuuteen.

Yhdistyksemme toivoo julkiselta sektorilta proaktiivisuutta vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisessä ja toteuttamisessa. Se toteutuu nykyistä paremmin, kun kaikille tasoille ja tahoille luodaan vakiintuneet ja automaattiset vammaisten ihmisten osallistamisrakenteet sekä otetaan käyttöön säännönmukainen vammaisvaikutusten arviointi. Osallisuuden tulee toteutua yhtäläisesti kaikissa ministeriöissä, mutta myös muussa valtiollisessa tai alueellisessa suunnittelussa ja valmistelussa (mm. sairaanhoitopiirit, AVIt, Valvira). (Maa)kunnallisessa toiminnassa vammaisneuvostot eivät riitä osallisuudeksi, vaan erilaiset työryhmäjäsenyydet on syytä varmistaa paikallisesti kaikissa vammaisten ihmisten oikeuksien kannalta merkityksellisissä suunnittelu- ja valmistelutehtävissä, myös perusterveydenhuollossa. Erityisen olennaista on vammaisjärjestöjen osallisuus vammaispalveluja koskevia hankintoja ja kilpailutuksia koskevassa valmistelussa.

Käytännössä osallisuus edellyttää yhtenäisen, vammaisten ihmisten osallistamista koskevan ohjeistuksen laatimista koko julkiselle sektorille. Yhdistyksemme ehdottaa, että toimenpideohjelmaa täsmennetään tältä osin ja ohjeistuksen laatimiselle osoitetaan vastuutaho. Oikeusministeriön kuulemisohje sekä Helo-ohjeet koskevat säädösvalmistelua eivätkä tuo esiin kaikkia niitä muita tahoja, joita osallistaminen velvoittaa. Korona-aika on myös osoittanut, että vammaisten ihmisten osallistaminen unohtuu helposti jopa meitä täysin olennaisesti koskevassa päätöksenteossa.

Toimintaohjelmassa viitataan useasti vammaisjärjestöjen rooliin. Olemme keskeisessä asemassa välittämässä tietoa ja näkemyksiä vammaisten ihmisten tarpeista ja tilanteista. Lisääntyvä osallisuus edellyttää järjestöjen resurssien turvaamista ja vähintään Vammaisfoorumin rahoituksen vahvistamista. Resurssien riittävyys on nostettava toimintasuunnitelmaan.

Hengityslaitepotilaat ry haluaa kiinnittää huomiota myös henkilökohtaiseen avun merkitykseen vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksien toteutumisessa. Henkilökohtaisen avun riittävyydestä on huolehdittava ja tämän asian edistämisen on mielestämme noustava toimintasuunnitelmassa esiin. Yhteiskunta ei ole saavutettava ja esteetön eikä osallisuus yhteisöissä toteudu ilman tarvittavaa henkilökohtaista apua.

Jukka Sariola                                                                                           Ilka Haarni

Puheenjohtaja                                                                                                                   Hankekoordinaattori

Lisää lausuntoja:

Kansanedustajille lähti kannanotto

Yhdistyksemme on lähettänyt eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle VAMYTille kannanoton hengityshalvauspotilaiden palvelujen siirtymisestä vammaispalvelulakiesityksessä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet kanssamme myös Heta-liitto, Lihastautiliitto, Kynnys ry, Polioliitto sekä Selkäydinvammaiset Akson

Lue lisää »

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content