Hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset

Hengityslaitepotilaat ry on laatinut vertaiskehitetyt hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositusten lähtökohtana on hengityshalvausstatuksen omaavien ihmisten osallisuus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.

Käyttäjälähtöisten palvelujen luominen on vaikuttavan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakivi. Se edellyttää palvelun käyttäjien osallisuutta. Osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa lisää hengityshalvausstatuksen omaajien elämänlaatua ja hyvinvointia. Osallisuus on tärkeää myös siksi, että statuksen omaajilla on omakohtaista kokemusta sairaudestaan, vammastaan ja hengityslaitteen kanssa elämisestä. Tämän kokemustiedon tuella työntekijäpalvelun työtehtävät voidaan toteuttaa yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja laadukkaasti.

Suositukset pohjaavat ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvityksen esiin nostamiin ongelmiin ja yhdistyksen jäsenille suunnattujen vertaiskehittämistyöpajojen ratkaisuehdotuksiin. Suositukset heijastavat vahvasti elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien näkemyksiä: hengityshalvausstatuksen omaajien tulee voida elää omaehtoista elämää, vaikka siihen tarvitseekin muiden apua. Vaikutusmahdollisuudet tuen ja avun järjestämisessä ja toteuttamisessa ovat tässä keskeisiä.

Suosituksissa kiinnitetään huomiota statuksen omaavien itsemääräämiseen, yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, turvallisuuteen sekä yksityisyyteen. Lisäksi ehdotetaan käytäntöjä työntekijöiden rekrytoimiseen ja työsuhteiden ylläpitämiseen, työvuorojen suunnitteluun sekä työnkuvan ja työtehtävien määrittelyyn. Tärkeää on myös työntekijäpalvelun laadun seuranta ja käyttäjäpalaute.

Tutustu suosituksiin tarkemmin tästä (pdf)

Tulostettava versio suosituksista (pdf)

Uutinen suositusten julkaisusta sekä esittelywebinaarin materiaali

Suositukset tiiviisti

 • Osallisuus työntekijäpalvelun suunnittelussa ja hankinnassa

  1. SUOSITUS Statuksen omaajat ja heidän järjestönsä ovat osallisia palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.
  2. SUOSITUS Statuksen omaajille esitellään työntekijäpalvelua koskevat säännökset sekä heidän oikeutensa.
  3. SUOSITUS Henkilöstön perehdyttämiseen sisältyy YK:n vammaissopimuksen esittely ja vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien merkitys työtehtäville.
  4. SUOSITUS Palveluntuottajan palvelulupaus ja palvelun järjestäjän palvelukuvaus sisältävät YK:n vammaissopimuksen mukaisen ihmisoikeuksien toteutumisen.
  5. SUOSITUS Työntekijäpalvelun hankinnan ja mahdollisen kilpailutuksen suunnitteluun osallistetaan hankintalain ja YK:n vammaissopimuksen mukaisesti statuksen omaajat ja heidän järjestönsä.
 • Itsemääräämisen turvaaminen

  1. SUOSITUS Sairaanhoitopiirien hengitystukiyksiköiden ja yksityisten palveluntuottajien johdolla ja väliportaan henkilöstöllä on perehtyneisyys niihin YK:n vammaissopimuksen artikloihin, joilla on vaikutusta palvelun järjestämiseen.
  2. SUOSITUS Statuksen omaaja ja hänen lähipiirinsä perehdytetään hengityslaitteen toimintaan ja sen käyttöön liittyviin toimenpiteisiin.
  3. SUOSITUS Statuksen omaajan oman kielen käytön mahdollisuus ja tarvittavat kommunikointikeinot sekä mahdollinen päätöksenteon tuki järjestetään.
  4. SUOSITUS Työntekijäpalvelun toteuttamisessa huomioidaan statuksen omaajien oikeus itsemääräämiseen ja osallisuuteen sekä tarjotaan muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet niihin.
 • Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut

  1. SUOSITUS Työntekijäpalvelu perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja rakentuu statuksen omaajan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden selvittämisen pohjalle
  2. SUOSITUS Henkilöstön perehdytykseen liittyy aina statuksen omaajan tai/ja hänen valtuuttamansa henkilön tarjoama opastus.
 • Henkilöstön rekrytoiminen

  1. SUOSITUS Statuksen omaaja osallistuu työpaikkailmoituksen laadintaan niin halutessaan.
  2. SUOSITUS Työntekijöiden rekrytoinnissa toteutetaan monikanavaisuutta erilaisten hakijoiden tavoittamiseksi.
  3. SUOSITUS Statuksen omaaja voi halutessaan haastatella työnhakijat itse tai osallistua työhaastatteluihin.
  4. SUOSITUS Jos statuksen omaaja ei ole mukana työhaastattelussa, haastateltu työnhakija tapaa hänet rekrytointiprosessin aikana.
  5. SUOSITUS Työnhakijalta pyydetään tarvittaessa huumetestin tulos
  6. SUOSITUS Työntekijäksi palkataan statuksen omaajan suosituksen ja toivomusten mukaiset henkilöt aina, kun se on mahdollista
  7. SUOSITUS Mikäli statuksen omaaja toivoo, henkilöstöön voidaan palkata myös terveydenhoitoalan opiskelijoita.
 • Työntekijäpalvelun jatkuvuus

  1. SUOSITUS Käytetään vakituista henkilöstöä ja vakituisia sijaisia niin paljon kuin mahdollista.
  2. SUOSITUS Käytetään hankintalain eri vaihtoehtoja, jotta hyvin toimiva työntekijäpalvelu ja henkilöstö eivät vaihdu
 • Henkilöstön työnkuvan ja työtehtävien määrittely

  1. SUOSITUS Statuksen omaavan tai hänen valtuuttamansa läheisen kanssa keskustellaan säännöllisesti hänen elämätapaansa, henkilöstön työnkuvaa ja toimintatapoja koskevista toiveistaan ja ne kirjataan osaksi työntekijäpalvelun toimintaohjeistusta
  2. SUOSITUS Statuksen omaaja tai/ja hänen valtuuttamansa henkilöt opastavat tehtävien yksityiskohtaisen toteuttamisen tavoissa.
 • Työvuorojen suunnittelu

  1. SUOSITUS Työvuorojärjestelyissä otetaan huomioon statuksen omaajan yksilöllinen vuorokausirytmi ja liikkuminen kodin ulkopuolella niin, että hänen elämäntapansa voi toteutua.
  2. SUOSITUS Statuksen omaaja voi vaikuttaa työvuorosuunnitteluun, jotta hän saa yksilöllisten tarpeidensa mukaiset työvuorojärjestelyt.
  3. SUOSITUS Työvuorolistat luodaan ennalta sovitussa aikataulussa.
  4. SUOSITUS Työvuorolista suunnitellaan ja sitä muutetaan yhdessä henkilöstön ja statuksen omaajan kanssa.
  5. SUOSITUS Ajan tasalla olevan työvuorolistan tulee olla niin statuksen omaajan kuin muidenkin osapuolten saatavilla.
  6. SUOSITUS Työvuorojärjestelyjen muutoksista tiedotetaan kaikille osapuolille niin pian kuin mahdollista.
  7. SUOSITUS Statuksen omaaja tietää henkilöstön sairastapauksissakin ennalta, kuka tulee työvuoroon
 • Yksityisyyden toteutuminen

  1. SUOSITUS Vaitiolovelvollisuussopimus on osa työsopimusta. Sen sisältö kerrataan säännöllisesti.
  2. SUOSITUS Yksityisyyden toteuttamisesta tehdään kirjallinen suunnitelma yhdessä kaikkien osapuolten kesken. Kuvataan puhelimen, kirjeiden ja muun yksityisen viestinnän avustamisen yksilölliset tavat sekä työasukäytäntö.
  3. SUOSITUS Yksityisyyden rajoista ja toteuttamisesta sovitaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  4. SUOSITUS Yksityisyyden mahdollistamiseksi hengityslaitteen hälytykset siirretään statuksen omaajan pyynnöstä toiseen huoneeseen etähälyttimen avulla.
  5. SUOSITUS Mahdollisen itkuhälyttimen käytöstä eri vuorokaudenaikoina sovitaan erikseen statuksen omaajan kanssa
  6. SUOSITUS Oikeus päättää oman kehon koskettamisen tavoista sekä koskettamista koskevat toiveet kirjataan henkilöstön toimintaohjeistukseen.
 • Turvallisuuden tuottaminen

  1. SUOSITUS Palvelun järjestäjällä on nimetty turvallisuudesta vastaava yhteyshenkilö.
  2. SUOSITUS Statuksen omaajalla on mahdollisuus saada etähälytyslaite öistä turvallisuutta varten.
  3. SUOSITUS Statuksen omaaja voi tehdä turvattomuusilmoituksen työn- tekijän toimintatavasta tai tapahtumasta suoraan työntekijäpalvelun järjestäjälle, joka selvittää asian palvelun toteuttajan kanssa. Ilmoitus aiheuttaa statuksen omaajan niin pyytäessä työntekijän siirtämisen muihin tehtäviin.
 • Työntekijäpalvelun laadun arviointi ja kehittäminen

  1. SUOSITUS Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan riittävän usein, esim. kolmesti vuodessa.
  2. SUOSITUS Asiakastyytyväisyyskyselyt ulkoistetaan niin, että niihin on mahdollista vastata ilman oman työntekijän läsnäoloa.
  3. SUOSITUS Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelee ja toteuttaa palvelun järjestäjä yhdessä statuksen omaajien kanssa.
  4. SUOSITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen ja muun käyttäjäpalautteen pohjalta laaditaan palvelun kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteiden toteuttamista seurataan.
  5. SUOSITUS Palautteen antaja saa aina selkeän vastauksen ja vastapalautteen. SUOSITUS Palautetta on mahdollisuus antaa useampaa kanavaa pitkin ja aina tarpeen mukaan.
  6. SUOSITUS Mahdollisuus henkilökohtaiseen palautteenantoon on turvattu.

Lisää luettavaa

Imeminen

Miten usein? Imemistarve on hyvin yksilöllinen asia. Kuitenkin voidaan usein vähentää imemistä oikealla tekniikalla. Kuinka usein tulisi imeä määräytyy suoraan tarpeesta. Imeminen tulisi suorittaa mikäli eritteet

Lue lisää »

Pneumokokkirokotteet

Pneumokokkirokotuksesta on hyötyä Pitkäaikainen keuhkosairaus on iästä riippumatta riski pneumokokkibakteerin aiheuttamille vakaville infektioille. Pneumokokkibakteerin aiheuttama keuhkokuume ja verenmyrkytys vaarantavat vuosittain monen hengen. Pneumokokkiin on influenssarokotteen

Lue lisää »

Pyydä tietoihisi riskimerkintää

Jos käytät elämää ylläpitävää hengityslaitetta, on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tärkeä ymmärtää miten toimia kanssasi päivystys- ja akuuttitilanteissa varsinkin silloin, jos et itse pysty kertomaan tilanteestasi.

Lue lisää »

Harjoitelkaa akuuttitilanteiden varalle

Milloin olet viimeksi harjoitellut työntekijöittesi kanssa letkun irtoamista tai hengityskoneen rikkoutumista? Monilla työpaikoilla tehdään poistumisharjoituksia tulipalon varalta ja lentohenkilökunta tekee hätälaskuharjoituksia monta kertaa vuodessa. Samoin

Lue lisää »

Tietoa päivystykselle ja sairaalaan

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjä saattaa äkillisessä tilanteessa päätyä terveydenhuollossa sellaiseen paikkaan, jossa hengitystukihoidon tuntemus on rajallista. Mikäli hengtystuen tarve perustuu esimerkiksi lihassairauteen eikä keuhkosairauteen, näissä

Lue lisää »

Lisää tietoa:

Etsitkö tietoa tai tukea elämästä uniapnean kanssa? Löydät sitä Suomen Uniapneayhdistyksen tai Hengitysliiton kautta

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content