Hengitystuki ry

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hengitystuki ry, Andningsstöd rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien henkilöiden hyvinvointia, oikeuksia ja mahdollisuuksia elää turvallisten ja yhdenvertaisten palvelujen tuella oman näköistä elämää yhteiskunnan jäsenenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien itsenäistä ja yhdenvertaista elämää oikeuksien valvonnan, tiedon, neuvonnan sekä vertaistuen avulla.

Varojen hankkimiseksi yhdistyksen varsinaista aatteellista toimintaa varten yhdistys voi toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja juhlia tai muuta laillista liiketoimintaa sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka tarvitsee elämää ylläpitävää hengityslaitetta ja jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka ovat yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa

4 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi – enintään neljä jäsentä. Vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa 1.7. Hallituksen jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen ovat erovuorossa vuosittain. Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosin. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua puheenjohtajan niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

6 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja yksin tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa, taikka hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen toiminnasta pidetään lainmukaista kirjanpitoa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös niihin liittyvine asiakirjoineen esitetään tilintarkastajalle tai tilintarkastusyhteisölle tarkastettavaksi seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö antaa lausuntonsa ennen toukokuun 1. päivää.

Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kausi on tilikausi.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokous pidetään ennen kesäkuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta
  • valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
  • päätetään mahdollisista hallituksen jäsenten kokouspalkkioista
  • jos yhdistyksen talouden koko on tilintarkastusta edellyttävä, valitaan yhdistykselle tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa. Muussa tapauksessa valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
  • päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
  • päätetään muista esille tulleista asioista.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 1.5. mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin sellainen lain mukaan on muuten pidettävä.

9 § Kokousten koolle kutsuminen

Kokouskutsut toimitetaan jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostilla, joka on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Mikäli kokous pidetään etäkokouksena, kutsu on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen etäkokoukseen ilmoittautumisen määräpäivää.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11 § Muut säännökset

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
Skip to content